Senter para sa konsultasyon/sanggunian ng mga dayuhan
 (Foreigner Consultation Center)

Home > Suporta at Sanggunian para sa mga Dayuhan (Foreigner Consultation and Support) > Senter para sa konsultasyon/sanggunian ng mga Dayuhan (Foreigner Consultation Center)

9 (Siyam) na LENGGWAHE MERON SA PAG-SANGGUNI
photo

Sa walong lenggwahe (Ingles, Intsik, Portuges, Thai,Tagalog,Kastila, Koreano, Indonisiyo at Vietnamese ) puwedeng kumonsulta sa kapisanan ng Sanggunian para sa mga Dayuhan ( Foreigner Consultation Center) at tinatanggap ang mga sangguni ninyong lahat, na nauukol sa batas, trabaho o hanapbuhay, kasal, edukasyon at iba pang mga bagay-buhay sa kabuuan.

Pwedeng kumonsulta nang personal, sa telepono o sa anumang paraang mabuti para sa inyo. Libre ang konsulta at mahigpit naming itatago ang mga dapat ninyong ilihim.

Para sa mga mangangailangan ng konsultasyon ng mga dalubhasa tungkol sa batas, nagdaraos po kami ng libreng pagtitipong konsulta sa abogado, dalawang beses isang buwan. (Kailangang makipag-appointment).

Guide para sa mga gustong makinabang sa Consultation Center
Oras at araw ng konsultasyon:

Bukas mula Lunes hanggang Biyernes ala 8:30 ng umaga hanggang ala 5:00 ng hapon
( Oras ng tanghalian hanggang ala 1:00 ng tanghali)

Nilalaman:
Batas , trabaho o hanapbuhay , kasal , edukasyon at iba
Pang mga bagay-buhay sa kabuuan.
Maaring kumonsulta sa mga sumusunod na mga lenggwahe
Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes
Ingles・Wikang Hapon
13:30〜17:00
Wikang Intsik
Wikang Koreano
Wikang Kastila
Wikang Vietnamese
 
Wikang Intsik
Thai
 
Portuges
Tagalog
 
8:30〜17:00
Thai
13:30〜17:00
Indunisyan
TEL:029-244-3811
Tungkol sa libreng pagkonsulta sa abogado
photo

Sa Sanggunian para sa mga Dayuhan (Foreigner Consultation Center), nagdaraos po kami ng libreng konsultasyon sa abogado dalawang beses isang buwan.

Kapag may kasong sa aming palagay ay mangangailangan ng mataas na level na kaalaman tungkol sa batas, sa loob ng mga kumonsulta sa consultation center, maaaring humingi ng payo sa isang abogado tungkol sa paraan ng paglutas sa problemang ito.

 Ang konsultasyon ay gaganapin sa silid ng consultation center sa Ibaraki International Exchange Association Office ng Mito City. (I-click po dito para sa Mapa)

Bukod dito, ang libreng konsultasyong ito ay ‘by-appointment system’ o sistemang mangangailangan ng appointment. Kailangan pong antimano’y mag-aplay muna.

Tungkol sa inyong inaalalang problema, kumonsulta po muna sa consultation center.

Tungkol sa libreng pagkonsulta sa abogado
Nilalaman
Kaugnayan
Oras sa tugon
Makipag-ugnay-link
Pangkalahatang pamumuhay Iba pang prefektura (Foundation)Fukushima International Association Miyerkules 13:00~17:00 024-524-1316
Sa loob ng prefektura Ibaraki Bar Association Lunes~ Biyernes 9:00~16:30 029-875-3349
Pangangalagang Medikal Houterasu Lunes~ Biyernes 9:00~17:00 0570-078377
AMDA International Medical Information Center Miyerkules 13:00~17:00 03-5285-8088
Babae Help-Bahay para sa mga babae Lunes,Miyerkules,Biyernes 10:00~17:00 03-3368-8855

TOP